Đầu tư chứng khoán là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư