Trang chủ Tài chính Tiền tệ Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm

Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm

by Ngo Thinh
351 views

Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ.

1. Chi phí sản xuất kinh doanh

Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tỉnh cho thời kỳ nhất định.

Chi phí sản xuất sản phẩm

Là chi phí (lao động quá khứ và lao động sống) mà doanh nghiệp bỏ ra nhằm chế tạo sản phẩm (sản phẩm hoàn thành và chưa hoàn thành) hoặc thực hiện cung ứng dịch vụ trong một thời gian nhất định (năm, quý…), gồm:

– Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Là giá trị của toàn bộ nguyên liệu, vật liệu doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

– Chi phí nhiên liệu, động lực: Là giá trị nhiên liệu, động lực doanh nghiệp đã sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

– Tiền lương: Là các khoản tiền lương nhân công, chi phí có tính chất lương doanh nghiệp phải trả cho người lao động.

– Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

– Khẩu hao tài sản cố định là chuyển dịch giá trị hao môn tài sản cố định vào chi phí.

– Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là các chi phí trả cho tổ chức, cá nhân ngoài doanh nghiệp về các dịch vụ được cung cấp theo yêu cầu của doanh nghiệp như: vận chuyển, điện nước, điện thoại, tư vấn, kiểm toán, bảo hiểm tài sản, ủy thác xuất nhập khẩu và các dịch vụ khác.

– Chi phí khác bằng tiền.

Chi phí bán hàng:

Là toàn bộ chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm dịch vụ bao gồm cả chi phí bảo hành sản phẩm như: Khấu hao tài sản cố định, chỉ phí bảo quản sản phẩm tiêu thụ, chi phí vận chuyển, bốc dỡ sản phẩm tiêu thụ, chi phí quảng cáo, tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp:

Là các khoản chi phí cho bộ máy quản lý và hoạt động điều hành doanh nghiệp như chỉ phí về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, lương, các khoản trích nộp theo quy định của bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp

Về bản chất, chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan đến công tác quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng theo chế độ kế toán hiện hành chi phí này được xếp vào nhóm chi phí tiêu thụ.

Các loại thuế gián thu:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, ngoài các khoản chi phí sản xuất và các chi phí tiêu thụ sản phẩm, doanh ghiệp còn phải nộp các khoản thuế gián thu theo quy định của Nhà nước như: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu – nhập khẩu và cả thuế trực thu như thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân với doanh nghiệp cũng là một loại chi phí).

2. Giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp

Giá thành sản phẩm là chi phí gắn với việc tạo ra một khối lượng sản phẩm, lao vụ hoàn thành trong một thời kỳ nhất định. Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp gồm giá thành sản xuất sản phẩm và giá thành toàn bộ.

Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

Giá thành toàn bộ sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ gồm giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,