Tag - Phân tích đầu tư chứng khoán

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

1. Khái niệm và mục đích của phân tích kĩ thuật Phân tích kĩ thuật là phương pháp phân tích dựa vào các diễn biến của giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để dự đoán xu thế giá trong tương lai. Các nhà phân tích kĩ thuật sử dụng các công thức toán học và đồ thị...

Phân tích cơ bản (fundamental analysis) trong đầu tư chứng khoán

[Lytuong.net] - Phân tích cơ bản bao gồm các hoạt động phân tích môi trường đầu tư (như phân tích nền kinh tế toàn cầu, phân tích nền kinh tế quốc gia, phân tích ngành) và phân tích doanh nghiệp làm cơ sở cho việc ra quyết định thị trường đầu tư, lĩnh vực và danh mục các loại...

Mục đích và yêu cầu của phân tích đầu tư chứng khoán

Chứng khoán là loại hàng hóa đặc biệt, chất lượng và giá trị của chúng không được chứa đựng trong các bằng chứng pháp lý xác nhận sự tồn tại của chứng khoán như các hàng hóa khác mà nó phụ thuộc vào thực trạng hoạt động và tương lai của tổ chức phát hành. Bên cạnh đó, giá...