Lý thuyết (Theory) là gì? Các thành tố của một lý thuyết