Các yếu tố làm nên một lý thuyết tốt và Cách tiếp cận