Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền: Nội dung, ý nghĩa