Tag - Tư bản

Xuất khẩu tư bản là gì? Bản chất, mục đích và các hình thức

V.I.Lênin vạch ra rằng, xuất khẩu hàng hóa là đặc điểm của giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, còn xuất khẩu tư bản là đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền. - Xuất khẩu hàng hóa là mang hàng hóa ra nước ngoài để thực hiện giá trị và giá trị thặng dư. Còn...

Tái sản xuất tư bản xã hội là gì? Điều kiện thực hiện

Thế nào là tái sản xuất tư bản xã hội? Nêu các điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. 1.  Tái sản xuất tư bản xã hội Trong chủ nghĩa tư bản, các tư bản cá biệt hoạt động độc lập với nhau, đồng thời do sự phân...

Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản

Sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông. Lưu thông của tư bản, theo nghĩa rộng, là sự vận động của tư bản, nhờ đó mà tư bản lớn lên và thu được giá trị thặng dư. Vận động của tư bản cá biệt xét...

Tiền công trong Chủ nghĩa tư bản: Bản chất & hình thức cơ bản

1. Bản chất kinh tế của tiền công Ở bề ngoài của đời sống xã hội tư bản, công nhân làm việc cho nhà tư bản một thời gian nhất định, sản xuất ra một lượng hàng hóa hay hoàn thành một số công việc nào đó thì nhà tư bản trả cho một số tiền nhất định gọi là...

Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền: Nội dung, ý nghĩa

a) Nội dung cơ bản của học thuyết Đầu thế kỷ XX, khoa học, kỹ thuật phát triển dẫn đến sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền với 5 đặc điểm cơ bản: Một là, sự tập trung sản xuất và...

Tư bản giả là gì?

Tư bản giả (fititious capital) không phải là Tư bản thật (tư bản nằm trong sản xuất và lưu thông)! 1. Khái niệm Tư bản giả là: tư bản tồn tại dưới hình thức chứng khoán có giá, tức là các hình thái chứng chỉ của giá trị, phản ánh quyền lợi của người sở hữu đối với người phát hành, nó...

Công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của nó

1. Công thức chung của tư bản Tiền là sản vật cuối cùng của lưu thông hàng hóa, đồng thời cũng là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản. Mọi tư bản lúc đầu đều biểu hiện dưới hình thái một số tiền nhất định. Nhưng bản thân tiền không phải là tư bản. Tiền chỉ biến thành...

Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là chủ nghĩa tư bản độc quyền có sự điều tiết, can thiệp của nhà nước về kinh tế, là phương thức kết hợp giữa sức mạnh của tư bản độc quyền với sức mạnh kinh tế của nhà nước. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là một nấc...

Chủ nghĩa tư bản độc quyền: Nguyên nhân, bản chất, đặc điểm

Chủ nghĩa tư bản độc quyền là gì? Nguyên nhân hình thành tư bản độc quyền và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền; đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền  1. Nguyên nhân hình thành tư bản độc quyền Theo Lênin "tự do cạnh tranh đẻ ra tập trung sản xuất và...