Tag - Tư bản

Cấu tạo của tư bản

Tư bản tồn tại dưới dạng vật chất và giá trị. Cấu tạo của tư bản gồm có cấu tạo kỹ thuật và cấu tạo giá trị. Cấu tạo kỹ thuật của tư bản Cấu tạo kỹ thuật của tư bản là tỷ lệ giữa khối lượng tư liệu sản xuất với số lượng lao động cần thiết để sử dụng...

Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa

Như chúng ta đã biết, muốn tạo ra giá trị hàng hoá, tất yếu phải chi phí một số lao động nhất định, gọi là chi phí lao động, bao gồm lao động quá khứ và lao động hiện tại. Lao động quá khứ (lao động vật hoá), tức là giá trị của tư liệu sản xuất (c); lao...

Tư bản cố định và Tư bản lưu động

Các bộ phận khác nhau của tư bản sản xuất không chu chuyển một cách giống nhau. Sở dĩ như vậy là vì mỗi bộ phận tư bản dịch chuyển giá trị của nó vào sản phẩm theo những cách thức khác nhau. Căn cứ vào tính chất chu chuyển khác nhau, người ta chia tư bản sản xuất...

Tư bản bất biến và Tư bản khả biến

Tư bản bất biến và Tư bản khả biến là gì? Để sản xuất giá trị thặng dư, nhà tư bản phải ứng trước tư bản ra để mua tư liệu sản xuất và sức lao động. Vậy các bộ phận khác nhau đó của tư bản có vai trò như thế nào trong quá trình sản xuất giá trị...

Địa tô tư bản chủ nghĩa là gì? Bản chất và các hình thức địa tô

Địa tô tư bản chủ nghĩa là gì? Tìm hiểu bản chất địa tô và các hình thức địa tô tư bản chủ nghĩa. Bản chất địa tô Tư bản chủ nghĩa Khi quan hệ sản xuất TBCN xâm nhập vào trong nông nghiệp thì nông nghiệp TBCN hình thành nên ba giai cấp: Địa chủ sở hữu ruộng đất, tư...

Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản

Tích tụ tư bản là gì? Tập trung tu bản là gì? Vai trò của tập trung tư bản trong sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản. Tích tụ và tập trung tư bản Tích tụ tư bản là việc tăng quy mô tư bản cá biệt bằng tích lũy của từng nhà tư bản riêng lẻ. Tích tụ tư...

Tích lũy tư bản là gì? Bản chất, Quy luật, Nhân tố ảnh hưởng

Tích lũy tư bản là gì? Bản chất, vai trò và hệ quả của tích lũy tư bản. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản. 1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản Tái sản xuất giản đơn không phải là hình thái điển hình của chủ nghĩa tư bản, mà hình thái...