Hệ thống thông tin là gì? Nhiệm vụ, vai trò và đặc trưng của HTTT