Hệ sinh thái là gì? Các đặc trưng của hệ sinh thái