Monosaccharide là gì? Tính chất chung của Monosaccharide