Hô hấp ở thực vật là gì? Vai trò, các yếu tố ảnh hưởng