Enzyme là gì? Bản chất, yếu tố ảnh hưởng, cơ chế xúc tác