Điện ảnh là gì? Sự ra đời và các loại hình phim điện ảnh