Xâm kích là gì? Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi xâm kích