Nhận thức là gì? Từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính