Xã hội hóa là gì? Cơ chế, vai trò, môi trường xã hội hóa