Vị thế xã hội là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến vị thế XH