Bất bình đẳng xã hội là gì? Nguyên nhân, Các quan điểm