Văn học dân gian là gì? Khái niệm, bản chất & thuộc tính