Tục ngữ là gì? Nguồn gốc, nội dung, đặc điểm thi pháp