Văn bản là gì? Vai trò, chức năng, các loại văn bản