Văn phòng là gì? Nhiệm vụ, tổ chức, yếu tố cấu thành