Báo cáo là gì?

Báo cáo là gì?

Báo cáo thường là bản tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc, hoạt động và các kết quả đạt được của một tập thể hay cá nhân (Báo cáo tổng kết năm học của khoa Ngữ văn, báo cáo thành tích cá nhân…). Báo cáo phải trình bày trang trọng, rõ ràng theo một số mục quy định.

Những nội dung quan trọng của một bản báo cáo gồm: báo cáo của ai, báo cáo với ai, báo cáo về việc gì, kết quả như thế nào. Các nội dung báo cáo phải rõ ràng, trung thực, khách quan.

Mẫu đề cương báo cáo: