Thế giới quan là gì? Chức năng, cấu trúc của thế giới quan