Thành phần của đất: Vô cơ, hữu cơ, dung dịch, không khí