Tài chính Tiền tệ

Hệ thống tài chính là gì? Khái quát hệ thống tài chính Việt Nam

Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường được biểu hiện dưới hình thức các chủ thể tài chính liên quan đến quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các nguồn tài chính. Trong cơ chế thị trường các hoạt động kinh tế có phạm vi rất rộng bao trùm nhiều lĩnh vực như sản...

Tài chính là gì? Bản chất, chức năng, vai trò của tài chính

1. Sự ra đời và phát triển của tài chính Tài chính là một phạm trù kinh tế, đồng thời cũng là một phạm trù lịch sử, nó ra đời, tồn tại và phát triển gắn với quá trình phát sinh và phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Mặt khác, tài chính còn gắn liền với sự xuất...

Hối phiếu là gì? Các quy định và nghiệp vụ liên quan hối phiếu

Hối phiếu là phương tiện được sử dụng rộng rãi trong thanh toán quốc tế. Hối phiếu là một bộ phận cấu thành quan trọng trong bộ chứng từ thanh toán, khi sử dụng phương thức thanh toán quốc tế như phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ. Khi sử dụng hối phiếu, người sử dụng phải...

Nguyên tắc đầu tư

Có những nguyên tắc đầu tư cơ bản áp dụng cho mỗi chúng ta cho dù chúng ta là những nhà quản lý danh mục đầu tư dài dạn hay một nhà đầu tư mới vào nghề. Sẽ không bao giờ tốn thời gian để xem xét định kỳ các nguyên tắc quan trọng này và cải thiện nền tảng...