Tag - Xã hội học về giới

Đánh giá qua lăng kinh giới

Phân tích về giới đang ngày càng được áp dụng nhiều hơn và được xem là quan trọng trong phát triển chính sách. Trước bất kỳ một can thiệp nào, điều quan trọng là xác định vai trò giới trong một bối cảnh nhất định cũng như ý nghĩa của những vai trò đó trong việc tiếp cận, kiểm...

Thách thức và giải pháp trong thực hiện bình đẳng giới

Những trở ngại cho việc thiết lập và thực hiện, giám sát và đánh giá một kế hoạch bình đẳng giới là thường xuyên gặp phải. Các trở ngại đó có thể là nguyên nhân dẫn đến thiếu động lực thay đổi tình hình hiện tại. Chúng có thể là các hình thức kháng cự hoặc các rào cản...

Lồng ghép giới là gì?

Lồng ghép giới là một chiến lược nhằm đưa các vấn đề quan tâm, kinh nghiệm của nam giới và phụ nữ thành một phần không thể thiếu trong việc khiển khai, giám sát, và đánh giá chiến lược, chính sách, chương trình, dự án trong tất cả các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, xã hội, từ đó...

Công bằng, Bình đẳng & Bất bình đẳng giới là gì?

Bình đẳng giới là gì? Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Ví dụ, khi nói về vấn...

Khung phân tích Harvard / Phân tích vai trò giới

Khung phân tích Harward thường được biết đến là Khung phân tích vai trò giới. Xuất bản năm 1985 đây là một trong những khung được phát triển sớm nhất cho phân tích giới. Khung phân tích Harward là một ma trận để thu thập thông tin ở cấp vi mô, ví dụ cộng đồng hoặc hộ gia đình. Đây...

Nâng cao vị thế phụ nữ (empowerment of women) là gì?

Tăng cường năng lực về xã hội, kinh tế, chính trị và luật pháp của phụ nữ trong việc ra quyết định và thực hiện quyết định của mình. Nâng cao vị thế phụ nữ được thực hiện thông qua việc nâng cao nhận thức, cải thiện việc tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực trong hoàn cảnh...

Cải thiện quan hệ giới (Gender transformative) là gì?

Cải thiện quan hệ giới - Quan hệ giới có sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Cải thiện quan hệ giới thường là kết quả của các hành động đáp ứng giới, thể hiện ở việc quan hệ giới đạt được mức độ bình đẳng cao hơn. Ví dụ Trước đây nam giới là người quyết định trong đầu...

Đáp ứng giới (Gender responsive) là gì?

Đáp ứng giới - Thể hiện mức độ chuyển từ nhận thức thành hành động thực tiễn để cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới. Nói một cách khác, đáp ứng giới là sau khi đã nhận thức được các vấn đề bất bình đẳng giới và nguyên nhân của tình trạng này, cá nhân, tổ chức có...

Mù giới | Thiếu nhận thức giới | Chưa có nhạy cảm giới (Gender blind)

Không có khả năng nhận biết, phản ánh sự khác biệt về nhu cầu, lợi ích của nam và nữ, sự bất bình đẳng trong tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực và cơ hội của nữ và nam. “Mù giới” hay “thiếu nhận thứ giới” hay “chưa có nhạy cảm giới” là sự thiếu phân tích giới trong...

Giới và Giới tính là gì? Sự khác biệt cơ bản

Giới tính là gì? Giới tính: là đặc điểm sinh học tạo nên sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới. Giới tính là bẩm sinh và đồng nhất, nghĩa là giữa nam và nữ ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có những sự khác biệt như nhau về mặt sinh học, không thể thay đổi được...