Tag - Giai cấp

Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

1. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Khi nghiên cứu thực tiễn các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại sự áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản ở châu Âu, nhất là ở nước Anh và nước Pháp từ giữa thế kỷ XIX,...

Cơ cấu xã hội – giai cấp là gì? Đặc điểm trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Khái niệm cơ cấu xã hội và cơ cấu xã hội - giai cấp Cơ cấu xã hội là những cộng đồng người cùng toàn bộ những mối quan hệ xã hội do sự tác động lẫn nhau của các cộng đồng ấy tạo nên. Cơ cấu xã hội có nhiều loại, như: cơ cấu xã hội - dân cư,...

Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam và Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược, biến nước ta thành một nước thuộc địa nửa phong kiến, nơi tiêu thụ hàng hóa, khai thác tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt của chúng. Sau khi đặt được ách thống trị trên toàn bộ nước ta, vào đầu...

Giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) là gì? Sứ mệnh lịch sử của nó

Giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) là gì? Nội dung sứ mệnh lịch sử của nó. Khái niệm giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) Cũng như mọi hiện tượng xã hội khác, giai cấp công nhân là con đẻ của một hoàn cảnh lịch sử cụ thể và cùng với sự phát triển của lịch sử, cũng...

Giai cấp là gì? Định nghĩa giai cấp của Lênin

Trong lịch sử phát triển của triết học có rất nhiều quan điểm khác nhau về giai cấp (giai cấp xã hội), nhiều nhà triết học và xã hội học của những giai cấp bóc lột đã xuyên tạc bản chất của sự phân chia xã hội thành giai cấp. Họ cho rằng sự khác nhau về giai cấp,...

Đặc điểm Tâm lý giai cấp

Giữa sự đa dạng của các nhóm lớn các giai cấp xã hội có được sự quan tâm đặc biệt. Trong nhiều tập sách về Tâm lý học xã hội do H.Linđcey và E.Aronson chủ biên đã chỉ ra rằng bản thân thuật ngữ giai cấp có nội dung khác nhau đối với các nhà nghiên cứu châu âu...

Mối quan hệ giai cấp – dân tộc và giai cấp – nhân loại

Thế nào là mối quan hệ giai cấp - dân tộc và giai cấp - nhân loại? Giai cấp - dân tộc Giai cấp và dân tộc đều là những phạm trù lịch sử. Bởi nó xuất hiện và tồn tại phụ thuộc vào những điều kiện lịch sử nhất định. Giai cấp và dân tộc là những phạm trù chỉ...

Đấu tranh giai cấp là gì? Tính tất yếu

Đấu tranh giai cấp là gì? Tại sao nói đấu tranh giai cấp là một động lực của sự phát triển xã hội có giai cấp? Đấu tranh giai cấp là gì? Trong lịch sử triết học có rất nhiều quan niệm khác nhau về quan hệ giai cấp và đấu tranh giai cấp. Có quan điểm cho rằng đấu tranh...

Nguồn gốc và Kết cấu Giai cấp

Phân tích nguồn gốc, kết cấu giai cấp. Ý nghĩa của vấn đề này trong giai đoạn hiện nay ở nước ta? Nguồn gốc giai cấp Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử thì giai cấp chỉ là một hiện tượng có tính chất lịch sử, gắn liền với những điều kiện lịch sử nhất định, nó mang...