Mối quan hệ giai cấp – dân tộc và giai cấp – nhân loại