Tag - Đạo đức

Giáo dục đạo đức là gì?

Khái niệm về Đạo đức Có hai quan điểm lớn về đạo đức: * Quan điểm đạo đức truyền thống Đạo đức là hệ thống những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình trong mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với cộng đồng,...

Giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên

Giáo dục đạo đức là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch của nhà giáo dục nhằm biến hệ thống chuẩn mực đạo đức của toàn xã hội thành niềm tin, nhu cầu, thói quen của người được giáo dục. Quá trình tác động sư phạm giúp người được giáo dục lĩnh hội các quy tắc,...

Đạo đức là gì? Nguồn gốc, bản chất, chức năng

1. Khái niệm đạo đức Đạo đức là gì? Với tư cách là một bộ phận của tri thức triết học, những tư tưởng đạo đức học đã xuất hiện hơn 26 thế kỷ trước đây trong triết học Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp cổ đại. Danh từ đạo đức bắt nguồn từ tiếng La tinh là mos (moris) - lề...

Danh dự, Nhân phẩm là gì? [Đạo đức học]

Danh dự và nhân phẩm là gì? Nhân phẩm là gì? a/ Khái niệm nhân phẩm : Nhân phẩm chỉ nhân cách của một con người như là đối tượng của sự đánh giá về mặt đạo đức, là toàn bộ phẩm chất của một cá nhân, là bản chất người trong một con người, là giá tri làm người của một...

Mối quan hệ giữa đạo đức và tôn giáo

Vấn đề tương quan giữa đạo đức và tôn giáo cũng là vấn đề tương quan giữa tư duy đạo đức và tư duy tôn giáo. Ở đây chúng ta giới hạn sự xem xét ở vấn đề : phải chăng những nguyên tắc căn bản của tôn giáo là một học thuyết đạo đức? Tôn giáo và đạo...

Mối quan hệ giữa đạo đức và nghệ thuật

Tương quan giữa đạo đức và nghệ thuật được quy định bởi sự thống nhất giữa cái thiện và cái đẹp: 1. Cái thiện là cội nguồn của cái đẹp Trong triết học Hy Lạp cổ đại, Platon cho rằng: cái thiện cao nhất và cái đẹp cao nhất trong bản chất liên hệ mật thiết với nhau. Cái đẹp là...

Mối quan hệ giữa đạo đức và chính trị

Chính trị là sự phản ánh tồn tại giai cấp và các quan hệ giai cấp. Chính trị thể hiện tập trung nhất lợi ích kinh tế của con người trong xã hội có giai cấp. Nó là hệ thống những mục đích, phương tiện của giai cấp, của nhũng tập đoàn người khác nhau trong xã hội. Trong...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. 1. Quan điểm về vai trò của đạo đức cách mạng a. Đạo đức là gốc, là sức mạnh của người cách mạng - Hồ Chí Minh cho rằng, đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người cũng như gốc của cây, ngọn nguồn của sông. Trong tác phẩm Sửa...