Tag - Chi phí sử dụng vốn

Chi phí sử dụng vốn cận biên (MCC)

Chi phí sử dụng vốn cận biên - MCC (Marginal Cost of Capilal) Nhìn vào hình ta thấy, khi doanh nghiệp bước từ mức WACC1 sang mức WACC2 thì điểm đầu tiên của đường WACC mới được gọi là điểm cận biên. Chi phí sử dụng vốn tại điểm cận biên là chi phí sử dụng vốn cận biên. Chi phí...

Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)

Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC - Weighted Average Cost of Capital) Trong phần trên ta đã xem xét chi phí của từng nguồn tài trợ riêng biệt. Tuy nhiên, thông thường trong thực tế hoạt động kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu vốn cho việc đầu tư, doanh nghiệp phải sử dụng nhiều nguồn tài trợ...

Chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới

Để tăng thêm vốn đầu tư, công ty cổ phần có thể thực hiện huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thường mới. Đây là nguồn vốn chủ sở hữu ngoại sinh của công ty. Khi công ty phát hành thêm cổ phiếu thường mới để tăng thêm vốn đầu tư, chi phí sử dụng vốn của...

Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại

Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại hay còn gọi là Chi phí sử dụng vốn lợi nhuận giữ lại, Chi phí sử dụng cổ phiếu thường. Khi đạt được lợi nhuận, các doanh nghiệp thường sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế để lại tái đầu tư . Đây là nguồn vốn chủ sở hữu nội sinh...

Chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi

Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi. Loại cổ phiếu ưu đãi thường được các công ty cổ phần ở nhiều nước sử dụng là loại cổ phiếu ưu đãi có cổ tức cố định và không có quyền biểu quyết. Đây là loại chứng khoán lai ghép giữa...

Chi phí sử dụng vốn vay (Cost of Debt)

Chi phí sử dụng vốn vay: tiếng anh là Cost of Debt; Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể huy động nợ dưới hình thức vay vốn từ các tổ chức tài chính trung gian (ngân hàng, quỹ tín dụng, công ty tài chính…), phát hành trái phiếu…. Khi sử dụng vốn...

Chi phí sử dụng vốn là gì? Đặc điểm và phân loại

Chi phí sử dụng vốn hay chi phí vốn, phí vốn; tiếng anh là Cost of Capital. 1. Khái niệm chi phí sử dụng vốn Trong thực tế, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư đều cần có vốn. Để có vốn đáp ứng cho nhu cầu hoạt động của mình, doanh...