Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới

Chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới

by Ngo Thinh
209 views

Để tăng thêm vốn đầu tư, công ty cổ phần có thể thực hiện huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thường mới. Đây là nguồn vốn chủ sở hữu ngoại sinh của công ty.

Khi công ty phát hành thêm cổ phiếu thường mới để tăng thêm vốn đầu tư, chi phí sử dụng vốn của công ty phải chịu thêm hai tác động chủ yếu là:

  • Giá phát hành cổ phiếu thường mới thông thường sẽ thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu trước thời điểm phát hành.
  • Để phát hành cổ phiếu mới, công ty phải chịu chi phí phát hành, số chi phí này làm giảm số tiền vốn thực thu được khi phát hành cổ phiếu mới.

Nếu gọi:

  • Po : giá ròng (số tiền thực thu) khi phát hành mỗi cổ phiếu thường.
  • rem: chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới.
  • g: tốc độ tăng trưởng cổ tức dự tính mỗi năm.

Sử dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để xác định được chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới theo công thức sau:

P0 được tính theo công thức sau: P0 = Po (1-e) Trong đó:

  • Po: giá phát hành mỗi cổ phiếu thường mới.
  • e: tỷ lệ chi phí phát hành so với giá phát hành.

Do khi phát hành cổ phiếu thường mới công ty phải chịu chi phí phát hành và giá phát hành thường thấp hơn giá thị trường, vì thế chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới cao hơn so với chi phí sử dụng lợi nhuận để lại.

rem cho biết để được sử dụng 100 đồng vốn cổ phần thường mới phát hành trong một năm, doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí. rem cũng cho biết mức tỷ suất sinh lời đòi hỏi của các nhà đầu tư khi cho doanh nghiệp sử dụng vốn từ việc phát hành cổ phần thường mới.

Như vậy, chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới là tỷ lệ sinh lời tối thiểu mà công ty cần đạt được khi huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu thường mới để sao cho thu nhập trên một cổ phần của các cổ đông hiện hành hay giá cổ phiếu của công ty không bị sụt giảm.

Ví dụ: Để huy động thêm vốn phục vụ dự án mở rộng quy mô kinh doanh, công ty A dự tính sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới. Giá phát hành cổ phiếu ra thị trường là 45.000 đồng/cổ phiếu (đã trừ đi chi phí phát hành). Hãy tính chi phí sử dụng cổ phiếu mới phát hành cho công ty A.

Chi phí sử dụng cổ phiếu thường mới phát hành của công ty A là:

rem = 1.500.(1+8.5%) / 45.000 + 8.5% = 12,12%.

Như vậy, để được sử dụng 100 đồng cổ phần thường mới phát hành trong một năm doanh nghiệp phải bỏ ra 12,12 đồng chi phí. Mặt khác, 12.12% cũng là mức tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư đòi hỏi khi cho doanh nghiệp sử dụng vốn từ việc phát hành cổ phần thường mới.

Các loại chi phí sử dụng vốn:
5/5 - (2 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net