Quyền lựa chọn là gì? Các yêu tố ảnh hưởng đến giá của quyền lựa chọn