Tự doanh chứng khoán: khái niệm, mục đích, yêu cầu & quy trình