Tag - Chứng khoán phái sinh

Quyền lựa chọn là gì? Các yêu tố ảnh hưởng đến giá của quyền lựa chọn

1. Định nghĩa Một quyền chọn là một hợp đồng cho phép người nắm giữ nó được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc được bán (nếu là quyền chọn bán) một khối lượng nhất định hàng hóa tại một mức giá xác định và trong một thời hạn nhất định. Các hàng hóa cơ sở này có thể là cổ...

Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai là gì? So sánh 2 loại hợp đồng

Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai là gì? So sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai 1. Hợp đồng kỳ hạn là gì? Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận trong đó một người mua và một người bán chấp thuận thực hiện một giao dịch hàng hóa với khối lượng xác định, tại một...

Chứng quyền là gì?

1. Khái niệm Chứng quyền là một loại chứng khoán trao cho người nắm giữ nó quyền được mua một số lượng xác định một loại chứng khoán khác, thường là cổ phiếu thường, với một mức giá xác định và trong một thời hạn nhất định. Quyền này được phát hành khi tổ chức lại các công ty, hoặc...

Quyền mua cổ phần là gì?

Khái niệm Quyền mua cổ phần (hay quyền mua trước) là quyền ưu tiên mua trước dành cho các cổ đông hiện hữu của một công ty cổ phần được mua một số lượng cổ phần trong một đợt phát hành cổ phiếu phổ thông mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần hiện có của họ trong công ty,...