Mức cung tiền tệ là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến mức cung