Khấu hao tài sản cố định là gì? Phạm vi và thời điểm trích khấu hao