Marketing bất động sản: Khái niệm, Quá trình, Phân tích