Trang chủ Bất động sản Dịch cụ công chính phục vụ quản lý thị trường bất động sản

Dịch cụ công chính phục vụ quản lý thị trường bất động sản

by Ngo Thinh
87 views

Dịch cụ công chính phục vụ quản lý thị trường bất động sản.

1. Dịch vụ công về đăng ký bất động sản và xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản

Hoạt động đăng ký bất động sản có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc công khai và minh bạch tỉnh trạng pháp lý của bất động sản, trong đó có vấn đề quyền số hữu, quyền sử dụng bất động sản, giúp cho cá nhân, tổ chức có nguồn thông tin cần thiết để xem xét, quyết định trước khi tiến hành các giao dịch về bất động sản, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền. vững của thị trường bất động sản.

Các quyền về bất động sản được bảo đảm bởi nhà nước, liên quan đến tính tin cậy, sự nhất quán và tập trung, thống nhất của các đơn vị bất động sản. Ở nước ta hiện nay chưa có định nghĩa chính thức về đăng ký bất động sản. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng “đăng ký bất động sản là một biện pháp có tác dụng công bố sự tồn tại của một quyền đối với một bất động sản, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể của quyền thực hiện quyền ấy trong mối quan hệ với tất cả mọi người.”. Như vậy, xét về bản chất, đăng ký bất động sản là việc công khai hoá thông tin về tình trạng pháp lý của bất động sản, phục vụ cho sự vận hành một cách minh bạch và lành mạnh của thị trường bất động sản. Về nội dung, đăng ký bất động sản là việc công bố sự tồn tại của các quyền đối với bất động sản chứ không phải là đăng ký đối với vật là bất động sản. Tùy theo quan niệm của từng quốc gia và tùy từng thời kỷ lịch sử, mức độ rộng hợp của các quyền này cũng có sự khác nhau, nhưng cơ bản vẫn là các quyền mà việc công khai thông tin về chúng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch như: quyền sở hữu, các quyền có ý nghĩa hạn chế quyền sở hữu như quyền thế chấp, địa dịch…

Về hình thức, đăng ký bất động sản là việc Nhà nước ghi nhận các quyền đối với bất động sản của tổ chức, cá nhân bằng số đăng ký, giấy chứng nhận hoặc các hình thức tương tự khác.

Do vậy, hoạt động đăng ký bất động sản là nội dung hoạt động thuộc quản lý thuộc chức năng quản lý của nhà nước. Hoạt động đăng ký bất động sản thuộc dạng dịch vụ hành chính công. Hoạt động đăng ký bất động sản dẫn đến yêu cầu về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và bất động sản theo quy định của Luật Đất đai 2013 là dạng dịch vụ hành chính công.

2. Dịch vụ công về Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thông tin quốc gia về thị trường bất động sản

Theo Điều 76 của Luật Kinh doanh BĐS thì “Xây dựng hệ thống thông tin về thị trưởng bất động sản” là nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

Theo Điều 77 của Luật Kinh doanh BĐS, trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản đã quy định: “Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản trên phạm vi cả nước, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:… Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thông tin quốc gia về thị trường bất động sản; xây dựng và công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước”

Do vậy, hệ thống thông tin về thị trường bất động sản là dạng dịch vụ công phải được đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net