Trang chủ Bất động sản Quyền về bất động sản

Quyền về bất động sản

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 33 views

Quyền về bất động sản

1. Quyền sở hữu

Quyền sở hữu là quyền được ghi nhận và bảo vệ của pháp luật đối với một chủ thể được tự do chiếm hữu, sử dụng và định đoạt quyền sở hữu. Trong đó có 3 hình thức sở hữu về BĐS; sở hữu Nhà nước (chủ sở hữu là Nhà nước, sở hữu tập thể, cộng đồng (chủ sở hữu là tập thể hoặc cộng đồng), sở hữu cá nhân (chủ sở hữu là cá nhân). Chủ sở hữu có quyền thực hiện bất cứ hoạt động nào mà không trái với pháp luật, không xâm phạm quyền và lợi ích người khác bao gồm chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, thế chấp, chuyển nhượng, cho thuê, để thừa kế, cho tặng hoặc từ bỏ BĐS. Quyền sở hữu BĐS được xác lập khi một pháp nhân tạo được một BĐS mới để sử dụng hợp pháp hoặc do mua bán, chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế theo di chúc, phán quyết của tòa án. Quyền sở hữu BĐS sẽ được chấm dứt khi: Thực thể pháp lý từ bỏ quyển sở hữu bằng văn bản, BĐS bị thu hồi theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc phán quyết của tòa án.

2. Quyền cầm cố

Quyền cầm cố là quyền của người nhận cầm cổ đối với BĐS của người đi cầm cố sẽ được đảm bảo để người nợ hoàn thành trách nhiệm tài chính và các trách nhiệm khác.. Chủ của BĐS có thể là người cầm cố. Cả người đi vay và bên thứ ba cũng có thể là người cầm cổ. Đối tượng của cầm cổ có thể là bất cứ tài sản nào, bao gồm cả quyền BĐS, thi sản cầm cổ có thể là vật cầm cố cho lần tiếp theo (cầm cố kế tiếp). Hợp đồng cầm cố phải được làm thành văn bản có ghi rõ tên các bên, địa chỉ, đối tượng cầm cố, trách nhiệm được đảm bảo bởi cầm cố và thời gian thực hiện. Đăng ký nhà nước về cầm cổ được thực hiện tại cơ quan nhà nước về ĐKBĐS. Đăng ký về quyền cầm cố, chứng nhân việc đăng ký các quyền này chấm dứt khi: Có đơn của người giữ giấy đăng ký, có đơn của người nhận cầm cổ và người cầm cố, theo phán quyết của tòa án.

3. Quyền thể chấp

Thể chấp là một dạng của cầm cố khi BĐS cầm cố (cả động sản và bất động sản) thuộc sở hữu của người cầm cổ hoặc bên thứ ba. Một hợp đồng thể chấp phải có tên của các bên, địa chỉ, đối tượng thể chấp, trách nhiệm ràng buộc bởi thế chấp và thời gian thực hiện. Hợp đồng thể chấp phái lập giữa bên thể chấp và bên nhận thế chấp và người nợ nếu người thế chấp không phải là người nợ. Hợp đồng được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên, được công chứng và phải đăng ký. Các công trình có trên đất mang thể chấp hoặc đang được xây dựng không được coi là một phần BĐS thế chấp trừ khi người thể chấp ghi trong hợp đồng.

Đối tượng của thế chấp có thể thành đối tượng của một thế chấp khúc (thế chấp kế tiếp). Thế chấp kế tiếp được phép khi không bị cấm trong hợp đồng thế chấp trước đó. Nếu có thể chấp kế tiếp thi yêu cầu của người thế chấp đầu tiên phải được đáp ứng trước. Người nhận thế chấp sẽ có tất cả các quyền và trách nhiệm mà người thể chấp có được. Người thể chấp có quyền xây dựng các công trình trên thửa đất mang đi thế chấp mà không cần sự đồng ý của người nhận thế chấp. BĐS thuộc sở hữu nhà nước, cộng đồng và quyền thông hành địa dịch (Servitude), không được coi là đối tượng thực hiện thể chấp.

4. Quyền thông hành địa dịch (Servitude)

Quyền thông hành địa dịch là quyền mà chủ sở hữu một thửa đất được yêu cầu chủ sở hữu thửa đất bên cạnh cho phép sử dụng hạn chế đối với thửa đất bên cạnh đó như đi qua thửa đất (đi bộ hoặc xe đạp), lắp đặt và sử dụng đường điện, nước, khí, điện thoại Quyền thông hành địa dịch có thể được xác lập tự nguyện hay bắt buộc. Quyền thông hành địa dịch tự nguyện được xác lập bởi thỏa thuận bằng văn bản có công chứng giữa người có yêu cầu thông hành địa dịch và người chủ sở hữu thừa đất bên cạnh. Quyền thông hành địa địch bắt buộc được thiết lập bởi tòa án khi người có yêu cầu thông hành địa dịch chứng minh được không thể thiết lập quyền thông hành địa dịch tự nguyên bằng thỏa thuận. Quyền thông hành địa dịch phải đăng ký nhà nước theo thủ tục pháp luật quy định và được giữ nguyên khi các quyền liên quan đến thừa đất có thiết lập quyền thông hành địa dịch được bán cho người khác. Chủ thửa đất có thiết lập quyền thông hành địa dịch có quyền yêu cầu người hưởng quyền thông hành địa dịch đến bù cho việc thiết lập quyền thông hành địa dịch trên thửa đất của mình.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net