Liên hệ xã hội là gì? Cơ sở, yếu tố quy định, hình thức, mức độ