Giá thành sản phẩm là gì? Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm