Vốn cố định là gì? Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định