Công xã Pari 1871: Sự thành lập, cuộc chiến bảo vệ, nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử