Ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hành vi cá nhân