Tính cách là gì? Đặc điểm, Cấu trúc tính cách con người