Tiến trình văn học là gì? Các quy luật vận động nội tại