Thương mại quốc tế là gì? Các hình thức và nguyên nhân dẫn đến