Tag - Tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định là gì? Phạm vi và thời điểm trích khấu hao

Khái niệm khấu hao tài sản cố định và ý nghĩa của việc trích khấu hao tài sản cố định 1. Khái niệm khấu hao tài sản cố định Trong quá trình tham gia vào SXKD, TSCĐ sẽ bị hao mòn dần. Để bù đắp giá trị TSCĐ đó bị hao mòn và có điều kiện thay thế khi TSCĐ hư...

Hao mòn tài sản cố định là gì?

1. Khái niệm hao mòn tài sản cố định Trong quá trình sử dụng tuy TSCĐ vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhưng thực tế do chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau làm cho TSCĐ của doanh nghiệp bị giảm dần về tính năng tác dụng, công năng, công suất, và do đó giảm...

Vốn cố định là gì? Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

1. Khái niệm vốn cố định Để hoạt động doanh nghiệp phải có TSCĐ. Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt TSCĐ hữu hình hay vô hình của doanh nghiệp và những tài sản dài hạn khác được gọi là vốn cố định của doanh nghiệp. Xem: Tài sản cố định là gì? Phân loại,...

Tài sản cố định là gì? Phân loại, nguyên giá, thời gian trích khấu hao

1. Khái niệm tài sản cố định Bất cứ quá trình kinh doanh nào cũng cần có sự hiện diện của 3 yếu tố cơ bản đó là: đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động. Bộ phận tư liệu lao động có giá trị lớn và có thời gian sử dụng, thu hồi giá trị...